Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Desinfekce

desinfekce desinfekce desinfekce desinfekce

VIRY, MIKROBY, BAKTERIE

Mikroorganismy jsou nevyhubitelnou součástí prostředí člověka – jeho reakce na ně je podmíněna způsobem života člověka a naopak účinky mikrobů na něj.
Mikroby jsou všudy přítomné – některé (a jich je většina) nám pomáhají a jsou pro náš život nezbytné a jiné mohou vyvolat infekční onemocnění. A právě proti nim jsou namířena desinfekční a sterilizační opatření.

CO JE DESINFEKCE

 • soubor opatření, vedoucí ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci
 • desinfekci lze definovat jako ničení, či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech, ve vnějším prostředí (voda, vzduch), na neporušené pokožce (kůže na lidském těle, ruce)
 • cílem desinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince. U onemocnění, u něhož jsou přenašečem členovci nebo hlodavci, je nutné provádět také desinfekční a deratizační zásahy
 • desinfekci dělíme (podle epidemiologie ke konkrétní situaci) na ochrannou a ohniskovou
  a) ochranná desinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje – např. v léčebných ústavech, společných ubytovnách, hromadné dopravě, dětských zařízeních, kasárnách atd. V potravinářských a zemědělských provozovnách a výrobnách, farmaceutickém průmyslu, obchodu, veterinární oblasti apod. mohou být desinfekční a sterilizační opatření součástí výrobního postupu. Ochranná desinfekce je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy a provádí se stále jako součást komplexních hygienických opatření
  b) ohnisková desinfekce je zaměřená na neškodování choroboplodných zárodků v ohnisku nákazy s cílem přerušit další šíření infekce. Podle časového sledu se ohnisková desinfekce provádí jako
 • průběžná ohnisková desinfekce (má za cíl zneškodňovat choroboplodné zárodky vylučované infekčně nemocným člověkem, zvířetem nebo bacilonosičem do okolí – provádí se v okolí infekčně nemocného)
 • konečná ohnisková desinfekce (je jednorázovou akcí, kterou má být prostředí, v němž se nemocný nebo bacilonosič pohyboval, zbaveno patogenních zárodků – provádí se poté, co byl nemocný pacient odvezen do nemocnice, byl již vyléčen nebo zemřel)

ZPŮSOBY DESINFEKCE

 1. povrchová desinfekce – postřik, ponoření, otření
 2. prostorová desinfekce – aerosoly, páry

MODERNÍ PŘÍPRAVKY

desinfekční přípravky se třídí podle chemické struktury

 1. ALKALIE (louh sodný, louh draselný, uhličitan sodný …)
 2. KYSELINY (anorganické a organické kyseliny a perkyseliny)
 3. OXIDANTIA (ozon, peroxid vodíku, manganistan draselný …)
 4. HALOGENY (chlor, brom, fluor, jod)
 5. SLOUČENINY KOVŮ (měď, cín, stříbro, hliník, rtuť, olovo …)
 6. ALKOHOLY A ÉTERY (etylalkohol, propylalkohol, etylenglykol …)
 7. ALDEHYDY (formaldehyd, glutaraldehyd)
 8. CYKLICKÉ SLOUČENINY (fenol, lyzol, kresosan, orthosan, …)
 9. TENZIDY – POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY (ajatin, septonex, …)
 10. KOMBINOVANÉ SLOUČENINY (persteril, jar, pur, …)

CHEMICKÉ METODY DESINFEKCE

podle spektra desinfekční účinnosti zahrnují desinficiencia působení

 • baktericidní (usmrcení bakterií)
 • bakteriostatické (zastavení rozmnožování bakterií)
 • tuberkulocidní (usmrcení M. tuberkuloss)
 • mykobaktericidní (usmrcení mykobakterií)
 • fungicidní (usmrcení mikroskopických hub)
 • fungistatické (zastavení růstu mikroskopických hub)
 • sporicidní (usmrcení spór mikrobů)
 • sporostatické (zastavení růstu spór mikrobů)
 • virucidní (inaktivace virů)

důležitý fakt

 • desinfekce je vždy jednorázová, tzn. že po zásahu je desinfikovaný povrch či prostor znovu vystaven novým mikrobům – třeba i patogenním
 • desinfekcí nelze ošetřit dlouhodobě povrchy ploch či předmětů – účinnost desinfekce je pouze v okamžiku jejího vlastního zásahu
 • před použitím vlastní desinfekce je nutná mechanická očista povrchů, či předmětů, jenž se mají desinfikovat

KDE SE DESINFEKCE PROVÁDÍ

 • DESINFEKCE potravinářských a zemědělských provozů
  – preventivní i represivní zásahy v provozech – moderní a rychlé metody, vysoká účinnost a kvalita
  – zajištění celoročního servisu
  – zpracování dokumentace
  – zamezení vzniku a šíření infekčních onemocněních a přenosu kontaminovaných výrobků ke spotřebiteli
 • DESINFEKCE podniků, firem a provozoven
  – s ohledem za zajištění zdraví zaměstnanců před nemocemi přenášených patogenními mikroby v prostředí určitých náročných provozů
 • DESINFEKCE soukromých objektů, bytových družstev
  – zajištění ochranné a ohniskové desinfekce, jako např, desinfekce bytů po nemocných, zemřelých, cizích státních příslušnících, kontaminovaných objektů apod.

HISTORIE

Už dávno, i mezi primitivními národy, se odedávna vyvíjely metody, zaměřené na zvýšení odolnosti člověka proti škodlivým vlivům a původcům infekcí. Byly to různé formy tabu a karantén, spalování a vykuřování. To dokazuje, že si lidé uvědomovali, že nejlepší ochranou proti nemocem je zábrana jejich šíření.
Základ moderní desinfekce položil německý lékař Erich v roce 1905 – 15. První desinfekční přípravky obsahovaly fenol. Karbolový zápach provázel nemocnice a vojenské lazarety. Dále se začala používat jodová tinktura, chloroform, kafr, alkohol, chlor, brom, amoniak, ozón atd.

DNES

V současné době nabývá desinfekce stále většího významu nejen ve zdravotnictví, ale i v ostatních oborech hospodářství – hlavně v potravinářských a zemědělských provozech. Má značný význam v boji proti vzniku a šíření přenosných nemocí.